We’re currently working on the leadership of middle leaders at Research in Practice. In our first session we discussed the difference between leadership and management, particularly around the behaviours and skills that we demonstrate as leaders.

Before I properly get into this, the fetishisation of leadership gets on my nerves. If you have a Medium account you’ll be seeing a ton of suggestions of articles to read that glorify the heroic contribution of leadership when turning around under-performing organisations. Best stay away from LinkedIn completely. Its what Complex Wales calls leaderism.


Mae Research in Practice yn gweithio ar arweinyddiaeth ein harweinwyr canol ar hyn o bryd. Yn ein sesiwn gyntaf fe wnaethom drafod y gwahaniaeth rhwng arweinyddiaeth a rheolaeth, yn enwedig o ran yr ymddygiadau a’r sgiliau yr ydym yn dangos fel arweinwyr.

Rwy’n credu ei bod yn werth amlygu’r eliffant yn y ‘stafell — y ‘fetishisation’ o arweinyddiaeth. Os oes gennych gyfrif Medium, fe fyddwch yn derbyn awgrymiadau i ddarllen erthyglau amrywiol ar y cyfraniad arwrol o arweinwyr sy’n troi rownd sefydliadau sy’n tanberfformio. Mae’n werth aros i ffwrdd o LinkedIn yn llwyr. …


I’ve become increasingly interested in bureaucracy as I’ve read more about complexity. Weber’s theory of bureaucracy can work where chains of command are clear and cause and effect are linear. But it causes sub-standard services and a rise in failure demand when we try and make tick box or binary approaches work in complex environments. It’s good to see this picked up in the Case for Change from the The independent review of children’s social care in England.

In The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity and the Secret Joys of Bureaucracy


Mae fy niddordeb i mewn biwrocratiaeth wedi tyfu ers i mi ddarllen mwy am gymhlethdod. Gall theori biwrocratiaeth Weber weithio ble mae’r perthynas rhwng achos ac effaith yn glir ac yn llinol. Ond mae’n achosi gwasanaethau i weithredu mewn modd is-safonol pan rydym yn ceisio rhoi dulliau megis blychau ticio ar waith mewn amgylcheddau cymhleth. Mae’n dda gweld hyn yn cael ei nodi mewn yr Achos dros Newid o’r Adolygiad annibynnol o ofal cymdeithasol plant yn Lloegr.

Yn ‘The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity and the Secret Joys of Bureaucracy’…


I’ve recently been digging into the Scene on Radio back catalogue. I felt compelled to better examine my privilege in the wake of the murder of George Floyd, which led me to their Seeing White series. It offers a fascinating look at how systems have been designed for the benefit of white people. I learnt so many grim things, including that standard means of public service design like Public Choice Theory first came to prominence as a way of facilitating the segregation of schools.

After that, I delved further into their Men series, which looks at patriarchy and gender…


Rydw i wedi bod yn gwrando ar ôl-gatalog Scene on Radio yn ddiweddar. Roeddwn i’n teimlo bod angen i mi gael syniad gwell o fy mraint yn sgil llofruddiaeth George Floyd. Fe wnaeth hyn arwain i mi i wrando ar gyfres Seeing White, sy’n edrych ar sut mae systemau wedi’u cynllunio er budd pobl gwyn. Dysgais fod Theori Dewis Gyhoeddus wedi dod i’r amlwg fel ffordd o hwyluso arwahanu o fewn ysgolion ar sail hil, sy’n wneud i mi deimlo’n sâl.

Yna wnes i wrando ar gyfres Men, sy’n edrych ar batriarchaeth a gwleidyddiaeth rhyw.


For the last part of the year, a good part of my work has been on Research in Practice’s Leaders’ Forum. The various discussions brought some disparate themes together in my mind, and I’ve started to connect some of that learning together.

We held sessions on both trauma and regulation as part of the work, with learning from both coalescing together. I’ve also been taking part in the Centre for Public Impact and Easier Inc.’s community of practice on reimagining regulation, where Andy Brogan talked about generative audit.

I worked in audit for a few years with fantastic people…


Roedd lot o fy ngwaith ar ddiwedd y flwyddyn yn ffocysu ar ein Fforwm Arweinwyr. Cynhaliom sesiynau ar drawma a rheoleiddio fel rhan o’r gwaith, ac mae gwybodaeth o’r ddau wedi dechrau cyfuno yn fy meddwl. Crisialwyd y wybodaeth hynny wrth imi wrando ar Andy Brogan yn siarad am archwilio cynhyrchiol fel rhan o gymuned ymarfer y Ganolfan Effaith Gyhoeddus ac Easier Inc. ar reoleiddio.

Gweithiais ym maes archwilio am ychydig o flynyddoedd gyda phobl wych. …


My blogging has gone off the boil this year. With the disappearance of the third place during the pandemic, work and home life have become intermingled. The space for reflection has diminished to the point of non-existence.

I don’t have the detailed notes of previous years, but if ever there’s been a year to cut myself some slack, it’s this one. This has been a year of learning. As such, it feels like a year for generous, helpful reflection. Criticism can wait for another time. I’m going to be thinking about how I use coaching in my working relationships…


Dydw i ddim wedi blogio lot eleni. Mae’r cyfnod dan glo wedi meddwl does ‘na ddim trydydd le yn ystod y pandemig, felly mae gwaith a bywyd cartref wedi cymysgu’n llwyr. Mae’r gofod myfyrio wedi diflannu’n gyfan gwbl.

Does gen i ddim y nodiadau manwl am y flwyddyn i ail-edrych drosto fel yn y blynyddoedd blaenorol, ond mae goroesi’r flwyddyn yma’n llwyddiant. Mae fe wedi bod yn flwyddyn o ddysgu, a dyw’r dysgu yna ddim wedi bod yn gonfensiynol.

Mae’n teimlo fel amser da ar gyfer myfyrio hael. Gall beirniadaeth aros am adeg arall. Rwy’n meddwl amdano sut rydw…

Dyfrig Williams

Cymraeg! Music fan. Cyclist. Scarlet. Work for @researchip. Views mine / Barn fi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store